ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЗАПОБІГАННЯ, ПОПЕРЕДЖЕННЯ ТА ВРЕГУЛЮВАННЯ ВИПАДКІВ, ПОВ’ЯЗАНИХ З СЕКСУАЛЬНИМ ДОМАГАННЯМ ТА ДИСКРИМІНАЦІЄЮ У ФІЛІЇ «ГАЙСИНСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО»

1.      ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Положення Про запобігання, попередження та врегулювання випадків, пов’язаних з сексуальним домаганням та дискримінацією у Філії «Гайсинське лісове господарство» Державного спеціалізованого господарського підприємства «Ліси України»
(далі – Положення) розроблено з метою визначення дієвого механізму врегулювання конфліктних ситуацій, пов’язаних з дискримінацією та сексуальними домаганнями.
1.2. Положення розроблено відповідно до Конституції України,  законодавства України в сфері забезпечення гендерної рівності та протидії дискримінації,  законів України «Про засади запобігання і протидії дискримінації в Україні», «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків», Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, Конвенції ООН про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок, Рекомендацій про виховання в дусі міжнародного взаєморозуміння, співробітництва і миру та виховання у дусі поваги до прав людини і основоположних свобод (ЮНЕСКО). Це Положення застосовується під час працевлаштування, трудових відносин, оплати праці у Філії тощо.
1.3. Філія «Гайсинське лісове господарство» Державного спеціалізованого господарського підприємства «Ліси України» (далі - Філія) забезпечує роботу, що є вільною від дискримінації, сексуальних домагань, залякувань чи експлуатації. Повідомлення про дискримінацію, сексуальні домагання розглядаються оперативно.
Конкретні дії залежать від характеру та тяжкості вчинених дій, про які повідомляється, та включають:
-          втручання;
-          посередництво;
-          внутрішнє розслідування;
-          ініціювання скарг та дисциплінарних процесів.
1.4. Уповноважені особи Філії дотримуються конфіденційності щодо осіб, які повідомляють або яких звинувачують у дискримінації або сексуальних домаганнях (за виключенням ситуацій коли законодавство вимагає розголошення інформації та/або коли розкриття обставин Філією необхідно для захисту безпеки інших).
1.5. Принципи діяльності Філії повністю підтримують свободу проявів поглядів, однак, дискримінація та сексуальні домагання не є ані законодавчо захищеним вираженням потреб, ані належним здійсненням академічної свободи.
1.6. Філія створює простір рівних можливостей, вільний від дискримінації будь-якого національного, расового чи етнічного походження, статі, віку, релігії, сексуальної орієнтації, гендерної належності, сімейного стану. Всі права, привілеї, програми та види діяльності, що надаються працівникам Філії, розповсюджуються на всіх без винятку за умови належної кваліфікації. 
 
1.7. Колектив Філії зобов’язаний:
- поважати права і гідність особистості, у стосунках між керівником, посадовими особами та працівниками дотримуватись норм взаємоповаги та рівноправної співпраці, тактовності, коректності, ввічливості, толерантності.
- не допускати вияву національної, расової, релігійної, гендерної нетерпимості.
- підтримувати у Філії атмосферу доброзичливості, дружби, взаємодопомоги та взаємної відповідальності.
 
1.8. Застосування даного Положення базується на нормах чинного законодавства щодо захисту особою її прав.
 
2.      КЛЮЧОВІ ПОНЯТТЯ
 
2.1. Дискримінація - ситуація, за якої особа та/або група осіб за їх ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, віку, інвалідності, етнічного та соціального походження, громадянства, сімейного та майнового стану, місця проживання, мовними або іншими ознаками, які були, є та можуть бути дійсними або припущеними (далі - певні ознаки), зазнає обмеження у визнанні, реалізації або користуванні правами і свободами в будь-якій формі, встановленій Законом, крім випадків, коли таке обмеження має правомірну, об’єктивно обґрунтовану мету, способи досягнення якої є належними та необхідними.
2.2.Пряма дискримінація - ситуація, за якої з особою та/або групою осіб за їх певними ознаками поводяться менш прихильно, ніж з іншою особою та/або групою осіб в аналогічній ситуації, крім випадків, коли таке поводження має правомірну, об’єктивно обґрунтовану мету, способи досягнення якої є належними та необхідними.
2.3.Непряма дискримінація - ситуація, за якої внаслідок реалізації чи застосування формально нейтральних правових норм, критеріїв оцінки, правил, вимог чи практики для особи та/або групи осіб за їх певними ознаками виникають менш сприятливі умови або становище порівняно з іншими особами та/або групами осіб, крім випадків, коли їх реалізація чи застосування має правомірну, об’єктивно обґрунтовану мету, способи досягнення якої є належними та необхідними.
2.4.Підбурювання до дискримінації - вказівки, інструкції або заклики до дискримінації стосовно особи та/або групи осіб за їх певними ознаками.
2.5.Позитивні дії - спеціальні тимчасові заходи, що мають правомірну, об’єктивно обґрунтовану мету, спрямовану на усунення юридичної чи фактичної нерівності у можливостях для особи та/або групи осіб реалізовувати на рівних підставах права і свободи, надані їм Конституцією і законами України.
2.6. Пособництво у дискримінації - будь-яка свідома допомога у вчиненні дій або бездіяльності, спрямованих на виникнення дискримінації.
2.7. Утиск - небажана для особи та/або групи осіб поведінка, метою або наслідком якої є приниження їх людської гідності за певними ознаками або створення стосовно такої особи чи групи осіб напруженої, ворожої, образливої або зневажливої атмосфери.
2.8. Сексуальні домагання – дії сексуального характеру, виражені словесно (погрози, залякування, непристойні зауваження) або фізично (доторкання, поплескування), що принижують чи ображають осіб, які перебувають у відносинах трудового, службового, матеріального чи іншого підпорядкування.
Небажані сексуальні дотики, прохання про сексуальні послуги та інші візуальні, словесні чи фізичні вчинки сексуального характеру є сексуальним домаганням, коли:
- явно пропонується, що подання або відмова від поведінки буде фактором для прийняття академічних чи трудових рішень;
- поведінка має на меті чи є наслідком необґрунтованого втручання у навчальну чи робочу діяльність людини або створення умов залякування чи ворожості щодо навчання або роботи.
2.9. Сексуальні проступки:
-  небажане торкання або поцілунок інтимної частини тіла (безпосередньо чи через одяг);
- записування, фотографування, передавання, перегляд чи розповсюдження інтимних чи сексуальних зображень та/або відеозаписів без відома та згоди усіх зацікавлених сторін;
- сексуальне насильство – це дії, сексуального характеру, які здійснені шляхом використання сили, насильства, примусу чи загрози або сприяння недієздатності або свідомому використанню недієздатної особи.
- записування, фотографування, передавання, перегляд чи розповсюдження інтимних чи сексуальних зображень та/або відеозаписів без відома та згоди усіх зацікавлених сторін;
- сексуальне насильство – це дії, сексуального характеру, які здійснені шляхом використання сили, насильства, примусу чи загрози або сприяння недієздатності або свідомому використанню недієздатної особи.
Дія вчиняється силою, якщо людина принижує волю іншої особи за допомогою фізичної сили або викликає емоційний страх щодо тілесного ушкодження. Насильство означає застосування фізичної сили для заподіяння шкоди чи каліцтва.
2.10. Примус означає пряму чи непряму загрозу силою, насильством, небезпекою, труднощами чи відплатою, яких достатньо для того, щоб змусити розумну особу звичайної чутливості робити чи підкорятись тому, чого він чи вона не зробили б і не піддалися. При вирішенні питання про те, чи було вчинено вчинення примусу, всі обставини, включаючи вік постраждалої сторони та його або її відношення до відповідальної сторони, є відповідними чинниками.
2.11. Погроза означає загрозу, заяву чи вчинок, що свідчать про намір когось травмувати
2.11. Погроза означає загрозу, заяву чи вчинок, що свідчать про намір когось травмувати.
2.12. Переслідування (сталкінг) – це повторювані спроби спостереження за людиною, слідування за нею, та/або цькування конкретної людини, яке змушує людину  побоюватися за власну безпеку чи безпеку інших людей або зазнавати значних емоційних негараздів.
Філія запобігає використанню помсти. Водночас, навмисне складання неправдивої заяви або надання неправдивої інформації може бути підставою для дисциплінарних заходів.
2.13. Застосування норм даного Положення не виключає можливість застосування норм чинного законодавства щодо захисту особою її прав.
 
3.      КОМІСІЯ ІЗ ЗАПОБІГАННЯ, ПОПЕРЕДЖЕННЯ ТА ВРЕГУЛЮВАННЯ ВИПАДКІВ, ПОВ’ЯЗАНИХ З СЕКСУАЛЬНИМ ДОМАГАННЯМ ТА ДИСКРИМІНАЦІЄЮ
 
3.1. Комісія із запобігання, попередження та врегулювання випадків, пов’язаних з сексуальним домаганням та дискримінацією у Філії «Гайсинське лісове господарство» Державного спеціалізованого господарського підприємства «Ліси України» (далі - Комісія) відповідає за поширення інформації щодо запобігання, попередження, боротьби із сексуальними домаганнями та дискримінацією та врегулювання випадків, пов’язаних з ними.
3.2. Повноваження розгляду питань, пов’язаних із сексуальним домаганням і дискримінацією делегується створеній Комісії та за участі представника профспілкової організації Філії.
3.3. Комісія має право подавати пропозиції щодо вдосконалення даного Положення та інших внутрішніх положень та процедур щодо попередження і боротьби із сексуальними домаганнями та дискримінацією.
3.4. Комісія зобов’язана:
- надавати інформаційну та консультативну підтримку працівникам щодо запобігання, попередження сексуальних домагань та дискримінації;
- отримувати та розглядати скарги щодо порушення вимог цього Положення;
- надавати пропозиції щодо внесення змін до цього Положення та інших положень та процедур щодо запобігання, попередження та врегулювання випадків, пов’язаних із сексуальними домаганнями та дискримінацією;
- у роботі дотримуватись засад поваги до приватного життя та захисту персональних даних працівників.
3.5. На підставі згоди сторін та/або рішення Комісії можуть надаватись пропозиції керівнику Філії щодо прийняття дисциплінарних заходів (звільнення/догана).
 
4.      АЛГОРИТМ ПРОТИДІЇ ДИСКРИМІНАЦІЇ, ПРИМУСУ ТА                    СЕКСУАЛЬНИМ ДОМАГАННЯМ
4.1. Випадки дискримінації, примусу та сексуального домагання у Філії є неприйнятними та повинні бути засуджені.
4.2. Особа, яка зазнає дискримінації, утиску, сексуальних домагань, перебуваючи у безпосередній небезпеці або спостерігаючи її стосовно інших осіб, може:
- зателефонувати за номером 112;
- звернутись до правоохоронних органів та/або до суду за захистом своїх прав та законних інтересів.
 
4.3. Про будь-яку подію з ознаками дискримінації та забороненої сексуальної поведінки повинні бути повідомлені члени Комісії, представники профспілкової організації.
 
5.      ПОРЯДОК ПОДАННЯ СКАРГИ
 
5.1. Якщо працівник або працівниця вважають, що щодо них у Філії було вчинено сексуальне домагання або дискримінацію, він a6o вона можуть подати відповідну скаргу. Також задля дотримання власних прав особа, яка вважає, що щодо неї мають місце сексуальні домагання, заохочується безпосередньо та невідкладно повідомити особу, яка вчиняє відповідні дії, про необхідність їх негайного припинення.
5.2. Скарга подається до Комісії в письмовій формі (в електронному a6o паперовому вигляді) через приймальню Філії та повинна містити опис порушення права особи, зазначення моменту (часу), коли відбулося порушення, факти та можливі докази, що підтверджують скаргу. Скарга може бути подана протягом 30 календарних днів із дня вчинення діяння aбo з дня, коли повинно було стати відомо про його вчинення.
5.3. Скарга може бути надіслана на електронну поштову скриньку Філії або юрисконсульта. У секретаря в приймальні Філії повинна знаходитися скринька для подання письмових скарг. Зазначені особи невідкладно (протягом робочого дня) передають отримані скарги Комісії.
 
6.      ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ СКАРГИ
 
6.1. Після отримання скарги та проведених консультацій із скаржником, скаржник може обрати наступні способи вирішення ситуації щодо сексуального домагання чи дискримінаційних проявів:
- формальна процедура;
- неформальна процедура;
 
- передавання справи до правоохоронних органів;
- відмова від необхідності реагування.
 
Неформальна процедура
 
6.2. Комісія (представник Комісії) отримує в письмовій формі від скаржника/скаржниці уточнюючі та додаткові деталі, пов’язані із сексуальним домаганням, зокрема дата, місце, час, особи, залучені до ситуації, свідки тощо.
6.3. Протягом 10 робочих днів з дня отримання Комісією скарги члени Комісії зустрічаються з особою, на діяння якої було подано скаргу, та ознайомлюють її зі змістом скарги.
6.4. Якщо особа, на діяння якої було подано скаргу, відсутня на робочому місці з поважних (відрядження, відпустка тощо) та/або з невідомих причин, відлік терміну для ознайомлення зі скаргою та зустрічі із Комісією призупиняється на час відсутності особи, на діяння якої було подано скаргу.
6.5. Якщо особа, на діяння якої було подано скаргу, відмовляється від ознайомлення із скаргою та/або відмовляється чи ухиляється без поважної причини від зустрічі із членами Комісії, на десятий робочий день з дня отримання Комісією скарги члени Комісії складають відповідний акт.
6.6. Протягом тридцяти календарних днів після ознайомлення особою, на діяння якої було подано скаргу, із змістом скарги, Комісія проводить зустрічі зі скаржником/скаржницею, відповідачем/відповідачкою, свідками й іншими особами, які можуть надати необхідну інформацію. Строк розгляду може бути продовжено не більше ніж на 60 днів, з прийняттям відповідного рішення Комісії.
6.7. У разі необхідності Комісія може запитувати додаткову інформацію, а також звертатися за консультацією та/або інформацією до працівників Філії, які є незацікавленими особами в ситуації, що розглядається.
6.8. Комісія вивчає скаргу, надає консультації обом сторонам, пропонує способи вирішення ситуації, що виникла у зв’язку з сексуальними домаганнями та/або дискримінацією (які не передбачають прийняття адміністративних/дисциплінарних рішень керівництва Філії/структурного підрозділу).
6.9. У разі досягнення спільного рішення, воно оформлюється в письмовій формі та підписується скаржником/скаржницею, відповідачем/відповідачкою. Примірник такого спільного рішення повинен зберігатися в справах Комісії  протягом п’яти років.
 
Формальна процедура
 
6.10. Формальний шлях реагування на сексуальні домагання та/або дискримінацію здійснюється в разі:
 
- якщо скаржником/скаржницею обрано формальну процедуру;
 
- відмови відповідача/відповідачки від неформальної процедури;
 
- якщо шляхом неформальної процедури не було досягнуто спільного рішення;
 
- якщо скарга була подана безпідставно.
 
6.11. Комісія в межах формальної процедури після отримання скарги обов’язково інформує керівництво Філії. Протягом 10 робочих днів від дня подання скарги проводиться засідання Комісії, на якому вирішується чи скарга дійсно стосується сексуальних домагань i чи її розгляд належить до компетенції Комісії.
 
6.12. Протягом 30 днів Комісія від дня отримання скарги проводить зустрічі зі скаржником/скаржницею, відповідачем/відповідачкою, свідками та іншими особами, які можуть надати необхідну інформацію. Строк розгляду може бути продовжено не більше ніж на 60 днів, з прийняттям відповідного рішення комітету.
 
6.13. У разі необхідності Комісія може запитувати додаткову інформацію, а також звертатися за консультацією та/або інформацією до працівників Філії, які с незацікавленими особами у ситуації, що розглядається.
 
6.14. Висновок Комісії щодо відповідності скарги та рішення Комісії щодо ситуації, описаної в скарзі, готується в межах встановлених строків та подається невідкладно керівництву Філії, скаржнику/скаржниці, відповідачу/відповідачці. На підставі рішення Комісії керівництво Філії приймає відповідні рішення, передбачені та дозволені законодавством, зокрема скасування доплат до заробітної плати із загального та/або спеціального фонду працівника/працівниці, винесення догани або звільнення працівника/працівниці тощо.
 
6.15. Комісією може бути ухвалене рішення про відмову від необхідності реагування на скаргу,   в   такому   випадку   скаржнику/скаржниці   протягом 10 робочих днів надається письмове пояснення про відмову. Примірник такого рішення має зберігатися в справах Комісії протягом п’яти років.
 
7.      МОНІТОРИНГ ДОТРИМАННЯ ПОЛОЖЕННЯ
 
7.1. У кінці календарного року Комісія готує й оприлюднює керівництву та  колективу      
Філії щорічний звіт, який містить, зокрема, наступні дані:
 
-                    проведені Комісією навчання щодо попередження сексуальних домагань    та/або дискримінації;
 
-                     проведені       структурними           підрозділами  тренінги,        навчання        щодо попередження сексуальних домагань та/або дискримінації;
 
-                     кількість скарг щодо сексуальних домагань та дискримінації: загалом і в    розрізі  структурних підрозділів;
 
-                     аналіз питань, що були порушені у скаргах, поданих до Комісії.
 
8.      ВИМОГИ ДО ЗМІСТУ ДРУКОВАНИХ МАТЕРІАЛІВ І                                     ПУБЛІЧНИХ ВИСЛОВЛЮВАНЬ
 
8.1. Задля поширення Положення у власних онлайн i друкованих матеріалах, а також публічних висловлюваннях працівників Філії:
 
- забороняється вживання дискримінаційної лексики, дискримінаційних висловлювань і мови ненависті (стосовно осіб чи групи осіб на основі статі);
 
- заохочується (у випадку доречності) наголошення на важливості принципів гендерної рівності та недискримінації;
 
- у аналітичних матеріалах (у випадку доречності) допускається можливість презентувати дані, беручи до уваги гендерну та недискримінаційну компоненти аналізу (наприклад, презентувати дані, розподілені за статтю).
 
8.2. Допускається   спільний    розгляд    таких    випадків    з    Первинною профспілковою організацією Філії.
 
8.3. Загалом в своїй діяльності та в аналітичних матеріалах Філія і всі її структурні підрозділи зобов’язуються дотримуватися цього Положення.
 
8.4. Керівництво Філії має право в разі порушення вищезазначених положень щодо засад гендерної дискримінації застосовувати законні заходи впливу та відповідно реагувати на них.

 
Контактна інформація для подання звернень:
       
 електронна адреса підприємства: gslis_sekret@meta.ua